System HACCP (Hazard Analysis and Critical Point – analiza zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych) został opracowany w latach 60 w USA przez firmę Pillsbury Corporation i wykorzystywanym był przez NASA i US NAVY. System ten zawiera reguły obowiązujące na wszystkich etapach produkcji żywności, wszystko po to by mieć pewność, że jest ona bezpieczna i nie miały na nią wpływu zagrożenia fizyczne, chemiczne czy biologiczne.

System został opisany w wytycznych FAO/WHO, w Unii Europejskiej obowiązek stosowania HACCP przez przetwórców i dystrybutorów wynika z ogólnej dyrektywy o higienie żywności (93/43) oraz z dyrektyw sektorowych dotyczących różnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dobra Praktyka Higieniczna (z ang. Good Hygienic Practice - GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (z ang. Good Manufacturing Practice – GMP) dotyczą wszelkich działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas produkcji żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Wdrożenie w zakładzie systemu GHP/GMP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

System HACPP w praktyce sprowadza się do:

 1. Zidentyfikowania zagrożeń i przeprowadzenia ich analizy
 2. Określenia krytycznych punktów kontroli
 3. Określenia wartości krytycznych i dopuszczalnych od nich odchyleń
 4. Opracowania systemu obserwacji i rejestracji w każdym punkcie krytycznym
 5. Opracowania działań korygujących
 6. Ustalenia procedur weryfikacyjnych, których zastosowanie potwierdzi prawidłowość systemu
 7. Prowadzenia dokumentacji dotyczących wszystkich procedur.

W Polsce sprawy związane z wprowadzeniem standardu HACCP reguluje ustawa dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2020). Zgodnie z ustawą do wprowadzenia HACCP zobowiązani są od dnia 1 maja 2004 r.:

 • Producenci żywności,
 • Firmy zajmujące się dystrybucją i handlem produktami spożywczymi (sklepy, markety, hurtownie spożywcze), cateringiem, punkty żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje) itp.

Oferujemy:

 • przeprowadzenie wstępnego przeglądu zakładu pracy (rozpoznanie potrzeb zakładu, poznanie jego specyfiki, przegląd aktualnej dokumentacji),
 • opracowanie kompletnej dokumentacji: Księga HACCP, dokumenty Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (GMP/GHP), wszelkie niezbędne procedury, instrukcje, zarządzenia,
 • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP,
 • okresowe przeglądy, audyty systemu HACCP w zakładzie.

Dokumentację opracowujemy dla: zakładów produkujących żywność, firm cateringowych, restauracji, pizzerii i kawiarni, barów gastronomii mobilnych (foodtrucków, przyczep itd.), zakładów żywienia zbiorowego (żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, zakładów pracy i sanatoriów), sklepów sprzedający produkty żywnościowe, firm transportujących żywność, magazynów i hurtowni żywności, i innych obiektów mających kontakt z żywnością.

Każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym ma obowiązek nie tylko wdrożenia systemu HACCP ale także szkolenia swoich pracowników. Pamiętając, że przykład idzie z góry, również Pracodawca i osoby kierujące pracownikami, powinny w takich szkoleniach uczestniczyć.