Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy, a także przedsiębiorcy, niebędącego pracodawcą na rzecz którego jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą bez względu na podstawę świadczenia tej pracy, zatrudniającego ludzi na podstawie umów cywilno-prawnych. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w BHP w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów.

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1 KP).

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.).

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. (art. 237 § 1 KP).

Celem szkolenia BHP wstępnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z :

  • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (§ 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego).


SZKOLENIA BHP OKRESOWE

Szkolenia prowadzone są przez specjalistę ds. BHP.

Okresowe szkolenia BHP są to obowiązkowo powtarzane kursy w czasie trwania zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Ich podstawowym celem jest przypomnienie, a także poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z BHP i ergonomią pracy oraz zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami w tej materii. Częstotliwość okresowego szkolenia BHP jest ściśle określona przez właściwe rozporządzenie i uzależniona od zajmowanego przez pracownika stanowiska, a dokładniej zależnie od panujących warunków pracy i jej rodzaju, wykonywania pracy.

SZKOLENIA BHP OKRESOWE PRACOWNIKÓW

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. (art. 237 § 2 KP).

Dom Wiedzy MENTOR organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP:

  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).

Przypominamy, że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe od 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).