Analiza stanu BHP to przede wszystkim ocena stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, polegająca na porównaniu go z obowiązującymi przepisami i wskazaniem nieprawidłowości. Dokonuje się jej na podstawie znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danej firmie.

Kto przeprowadza analizę stanu BHP? Jak ją opracować?

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, na służbę BHP nałożono obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku analizy stanu BHP w firmie, zawierającej propozycje działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Obowiązek sporządzenia analizy dotyczy:

  • służby BHP w przypadku jednoosobowej lub wieloosobowej obsady tej służby,
  • pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP,
  • specjalisty spoza zakładu pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP,
  • pracodawcy wykonującemu zadania służby BHP zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Ważne!

Głównym celem przeprowadzenia analizy stanu BHP jest ustalenie, czy w ciągu roku zostały zrealizowane przewidziane prawem obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakie trudności i problemy związane z zachowaniem bezpieczeństwa pojawiły się w tym okresie.